پیوند

ثبت نام

با ثبت نام در سامانه پیوند، شما می توانید کارت های بانک اقتصاد نوین را به شماره تلفن همراه خود جهت استفاده از سیستم USSD متصل نمایید.